Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom – správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je 22MEDIA s.r.o., IČO: 44 632 43 so sídlom Tržničné námestie 4810, 94501 Komárno, zapísaná v obchodnom Okresného súdu Nitra, Vložka číslo: 24061/N (ďalej len: „správca“).

 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  sídlo: Tržničné námestie 4810, 94501 Komárno
  prevádzka/kancelária: Tržničné námestie 4810, 94501 Komárno
  e-mail: hello@22media.sk
  telefón: +421 917 278 854

   

 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťoví identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnení objednávky:
  ● Meno a priezvisko
  ● e-mailová adresa
  ● poštovná adresa
  ● telefón
  ● sídlo spoločnosti
  ● fakturačné údaje

 2. Správca spracováva identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  ● plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  ● splnenie právnych povinností správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
  ● oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  ● Váš súhlas sa spracováva pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade, že došlo k objednávke tovaru alebo služby.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  ● Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt, fakturačné údaje), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie plnenia zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či zo strany správcu plniť.
  ● Plnenie právnych povinností voči štátu,
  ● Zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
  ● po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemca osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
  ● Podieľajúci sa na dodaní služieb, realizácii platieb na základe zmluvy,
  ● Zaisťujúci služby prevádzky webstránky a ďalších služieb v súvislosti s manažovaním kampaní.
  ● Zaisťujúce marketingové služby.

VI. Spracovatelia osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  ● poskytovateľ služby Google Ads, Google Anaytics,
  ● prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov, prípadne aplikácie, ktoré však v súčasnosti správca nevyužíva.

VII. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  ● právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  ● právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedziť spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
  ● právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  ● právo vniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
  ● právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR a
  ● právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedené v čl. III týchto podmienok.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad ochrany osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

IX. Používanie súborov cookies

 1. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 2. Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 3. Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:
  ➢ Nevyhnutné cookies: Potrebné súbory cookie sú pre základné funkcie webových stránok zásadné a webové stránky bez nich nebudú fungovať zamýšľaným spôsobom. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné identifikačné údaje. Doba uchovávania: 1 rok
  ➢ Funkčné cookies: Funkčné súbory cookie pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webových stránok na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätných väzieb a ďalšie funkcie tretích strán. Trvanie: relácia.
  ➢ Analytické/štatistické cookies: Analytické cookies sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou. Tieto súbory cookie pomáhajú poskytovať informácie o metrikách počtu návštevníkov, miere okamžitých odchodov, zdroji návštevnosti atď. Súbor cookies ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov. Doba uchovávania: 1 rok 1 mesiac a 4 dni.
  ➢ Reklamné cookies: Súbory cookie reklamy sa používajú na doručenie návštevníkom prispôsobených reklám na základe stránok, ktoré navštívili predtým, a na analýzu efektívnosti reklamnej kampane. Doba uchovávania: 2 roky

 4. Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb, a môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 5. Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

 6. Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

 7. Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:
  Internet Explorer
  – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Google Chrome
  – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
  Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
  Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
  Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
  Microsoft Edge
  – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

X. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste si oboznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 31.05.2024.